Vedtægter for Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst

 

 

§ 1, Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er 'Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst'. Dens område omfatter 235 parceller. Området afgrænses mod nordvest af Nordkanalen, mod sydvest af plantebæltet til Marielyst Strandpark, mod sydøst af Stovby Ringvej og mod nordøst af plantebæltet til grundejerforeningen Gnaverhaven. Plantebælterne mod grundejerforeningen Gnaverhaven og mod Marielyst Strandpark er begge en del af foreningens område.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

 

§ 2, Formål

Stk.  1.  Grundejerforeningen er stiftet i.h.t. en deklaration, som er tinglyst på de foran omtalte arealer, og foreningen har til formål i overensstemmelse med den nævnte deklaration at va­retage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder bl.a. at administrere og vedligeholde de private fælles veje, stier, fællesarealer, beplantningsbælter og fællesantenneanlæg m.v.

 

§ 3, Status og medlemsskab

Stk. 1.  Foreningen er upolitisk og kan efter herom truffet ge­neralforsamlingsbeslutning uden ændringer i nærværende vedtæg­ter tilsluttes en  evt. sammenslutning af grundejerforeninger i samme kommune, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestem­melse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforenin­ger.

Stk. 2.  Pligt til medlemskab i Grundejerforeningen indtræder, når parcellen sælges første gang fra den oprindelige sælger, I/S MARIELYST STRAND. Pligt til medlemskab indtræder dog senest ved afslutningen af byggemodningen for den respektive etape. Pligten til medlemskab påhviler den person  - privat eller ju­ridisk - der er anført i Tingbogen.

Stk. 3.  Ophører et medlem at være ejer af et af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Stk. 4.  Indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen an­partsvis ret til foreningens formue

 

§ 4, Ejerskift

Stk. 1.  Såfremt en parcelejer sælger sin parcel, er sælger forpligtet til at underrette foreningens kasserer om dette.

Stk. 2.  Parcelhavere er i tilfælde af salg forpligtet til at underrette køber om foreningens eksistens, ligesom køber fra parcelhaveren skal modtage et sæt af foreningens vedtægter.

Stk. 3.  Ejere iflg. Tingbogen hæfter til enhver tid for re­stancer (f.eks. kontingent, mgl. betaling for græsslåning) og de dermed forbundne omkostninger, jfr.§ 7, over for foreningen, uanset om disse vedrører et eller flere perioder før dennes ejertid.

 

§ 5, Vedligeholdelse

Stk. 1.  Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i den i § 2 nævnte deklaration. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i.h.t. den omtalte deklaration.

Stk. 2.  Parcellerne skal til enhver tid holdes i ren og rydde­lig stand, så intet virker skæmmende på omgivelserne. Højt græs og ukrudt må ikke forefindes. Såfremt dette forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning efter forudgående skriftlig advisering. Grundejerforeningen holder alle fællesarealer, veje, stier etc.

Stk. 3.  Bliver en regning for rensning og vedligeholdelse ikke betalt efter foreningens påkrav, gælder de samme regler (jfr. § 6-7) som ved restance med kontingentbetaling.

 

§6, Kontingent

Stk. 1. Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kom­mende regnskabsår.

Stk. 2.  Kontingent betales forud for 1 år ad gangen og forfal­der til betaling hvert år den l. april, med sidste rettidige betalingsdag den l2. april.

Stk. 3.  Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet således, at der opkræves alt, hvad der skønnes rimeligt for at dække alle udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesantennean­læg, veje, stier og fællesarealer m. v. og til fælles forbed­ringer af enhver art, som måtte være vedtaget af generalforsam­lingen eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimelige el­ler påkrævede.

Stk. 4.  Betales medlemskontingentet ikke inden sidste retti­dige betalingsdag, eller indbetales  en regning i.h.t. § 5 ikke efter foreningens påkrav, suspenderes det pågældende medlems stemmeret uden varsel. Stemmeretten genvindes efter betaling af samtlige restancer, herunder rykningsgebyrer, påløbne renter samt inkassoomkostninger.

 

§ 7, Restancer og inkasso

Stk. 1.  Betales medlemskontingentet eller det i § 5 nævnte regningsbeløb ikke inden sidste rettidige betalingsdag, forren­tes det skyldige beløb med en månedlig rente på 2 % indtil be­taling sker. Samtidig er foreningen berettiget til at tillægge det skyldige beløb mindst kr. 50,00 for hver betalingsrykker, som foreningen udsender. Beløbet tilpasses den almindelige prisudvikling og fastsættes årligt i forbindelse med godken­delse af budgettet.

Stk. 2.  Såfremt et medlem ikke har indbetalt kontingent eller det i § 5 nævnte regningsbeløb til foreningen efter at være rykket 2 gange, skal foreningen søge restancen inddrevet ved retslig inkasso gennem advokat. Samtlige omkostninger i forbin­delse med inddrivelsen gennem advokat skal tillægges restancen.

 

§ 8, Foreningens hæftelse

Stk. l.  Foreningen hæfter for følgende beslutninger foretaget af bestyrelsen:

    1) Dispositioner der har baggrund i foreningens vedtægter.

    2) Dispositioner der har baggrund i en generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 9, Bestyrelsen

Stk.  1.  Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen afgår efter tur, således at 3-4 medlemmer er på valg i lige år og 2-3 medlemmer er på valg i ulige år. Formand og kasserer er ikke på valg sam­tidig.

Stk. 2.  Desuden vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelses-sup­pleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 14 stk. 7 og 8.

Stk. 3.  Et medlems ægtefælle er valgbar, selv om denne ikke er medskødehaver. Ægtefæller kan ikke begge sidde i bestyrelsen. Har en parcel flere ejere (iflg. Tingbogen), kan kun den ene af disse sidde i bestyrelsen, være suppleant, revisor m.v.

Stk. 4.  Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Be­styrelsen konstituerer sig selv med sekretær og næstformand.

Stk. 5.  Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsgang og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Stk. 6.  Protokollen underskrives af de tilstedeværende besty­relsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat eller landinspektør.

Stk. 7.  Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansæt­telse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fællesarealer og fællesantenneanlæg m.v.

Stk. 8.  Der ydes bestyrelsesmedlemmerne godtgørelse for de med hvervet forbundne omkostninger, som i videst mulig omfang skal være dokumenterede. Såfremt staten har takster for de pågældende udgiftsarter, anvendes disse. Generalforsamlingen har mu­lighed for at bevilge bestyrelsen et passende honorar.

Stk. 9.  Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver ned­sætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

 

§ 10, Bestyrelsens kompetence

Stk. 1.  Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overens­stemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forening med et af bestyrelsens medlemmer.

 

§ 11, Møder og konstituering

Stk. 1.  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelsesmedlem forlanger det, dog mindst én gang hvert kvar­tal.

Stk. 2.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlem­mer, hvoraf det ene er formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 3.  Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgø­rende stemme.

Stk. 4.  Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, kan medlemmet ikke være medlem af bestyrelsen. Dersom formand eller kasserer i.h.t. ovenstående udtræder af bestyrelsen ind­kaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af for­mand/kasserer. Såfremt øvrige bestyrelsesmedlemmer i.h.t. oven­stående udtræder af bestyrelsen konstituerer denne sig med en suppleant.

 

§ 12, Kasserer og regnskab

Stk. l.  Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformanden anerkendte udgifter. An­erkendelse skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrel­sen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Stk. 2.  Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebe­holdningen skal indsættes på girokonto eller på konto i penge­institut, og kontoen skal være klausuleret, således at kassere­ren kun kan hæve på kontoen i forening med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000,00. Beløbet reguleres i takt med stigningen i det lønregulerende pristal.

Stk. 2a.  Fra et pengeinstitut, hvor foreningen har ind­lånskonti, kan foreningen erhverve og være i besiddelse af det antal aktier, der er nødvendigt for at opnå evt. overrente.

Stk. 3.  Foreningens  regnskabsår er fra 1. januar til 31. de­cember.

Stk. 4.  Udarbejdelse af årsregnskabet og revision skal være afsluttet senest 4 uger før afholdelse af den ordinære general-forsamling.

Stk. 5.  Regnskabet og forslag til budgettet udsendes til med­lemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

 

§ 13, Generalforsamlingen

Stk. l.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og fortrinsvis på en lørdag eller søndag.

Stk. 2.  Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 da­ges varsel. Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af besty­relsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlingen og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden. Ved afstemning har ejere af flere parceller 1 stemme for hver parcel, dog max. 5 stemmer pr. medlem.

Stk. 3.  Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når be­styrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller når mindst l/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsæt­ter ønske herom.

Stk. 4.  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære general­forsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal der samtidig med begæringens frem­sættelse meddeles en dagsorden, der ønskes behandlet, og besty­relsen er herefter forpligtet til senest 4 uger efter at ud­sende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 5.  Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, som har begæret en ekstraordinær generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§ 14, Dagsorden

Stk. 1.  For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

          1.   Valg af dirigent og referent.

          2.   Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

          3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 4.   Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og honorering af bestyrelse samt godkendelse af budget.

          5.   Forslag fra medlemmerne.

          6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

          7.   Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

          8.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

          9.   Eventuelt.

Stk. 2.  Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt til­sendes formanden for bestyrelsen senest 1. februar før den på­gældende generalforsamling.

 

§ 15, Afstemninger

Stk. l.  Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemning kan ske ved håndsopræk­ning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1/3 af de tilste­deværende medlemmer kræver skriftlig afstemning. Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlinger.

Stk. 2.  Til vedtægtsændringer og køb og salg af fast ejendom fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede per­sonligt eller ved fuldmagt og afgiver stemme, og at beslutnin­gen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden l måned med mindst 8 dages var­sel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer (personligt eller ved fuldmagt) stem­mer for forslaget.

Stk. 3  Uanset antallet af fremmødte medlemmer stemmes der om alle indkomne forslag på generalforsamlinger, medmindre forsla­get trækkes.

 

§ 16, Vedtagne beslutninger

Stk. l.  De på  generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrel­sesmedlemmer.

Stk. 2.  Referat af generalforsamlingen udsendes til medlem­merne.

Stk. 3.  Opslag om bestyrelsesmøder samt meddelelser til med­lemmerne foretages af bestyrelsen.

 

§ 17, Retsvirkning

Stk. 1.  De af den ordinære eller ekstraordinære generalfor­samling trufne beslutninger samt beslutninger, der i.h.t. nær­værende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i.h.t. vedtægterne.

Stk. 2.  Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, ind­til endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i.h.t. beslutningerne pålagte pligter  - det være sig af  økonomisk eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage rets­skridt til forpligtelsens opfyldelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2014.

 

Tidligere vedtægtsændringer:

13. marts 2010

24. november 1981

29. november 1983

19. november 1984

4. marts 1986

3. april 1989

18. april 1993

25. april 1998